Μέτρα ανακούφισης των δημοτών και των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού

Η πανδημία του κορωνοϊού προκάλεσε μια νέα οικονομική κρίση που έπληξε ολόκληρη την   κοινωνία.  Ζούμε πραγματικά πρωτοφανείς καταστάσεις.                                                        Οι δήμοι πρέπει να λειτουργήσουν ως ασπίδα προστασίας των δημοτών τους ,καθόλη τη  διάρκεια της κρίσης και να πάρουν τα μέγιστα δυνατά μέτρα, σύμφωνα με τους προϋπολογισμούς τους. Είναι απαραίτητη λοιπόν η λήψη μέτρων τόσο για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των δημοτών, όσο και για την άμβλυνση των οικονομικών συνεπειών του COVID-19 στα φυσικά πρόσωπα, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των δημοτών μας είναι:

 • Σύσταση Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης κορωνοϊού με σκοπό το σχεδιασμό για την πρόβλεψη και την έγκαιρη εξεύρεση λύσεων σε δυσχερείς καταστάσεις.
 • Ενημέρωση όλων για τους κανόνες υγιεινής και τους τρόπους διαχείρισης δυσχερών καταστάσεων.
 • Έγκαιρη αναστολή λειτουργίας των δημοτικών εγκαταστάσεων, όπως σχολεία,  αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές κ.α. καθώς και αναστολή χρήσης των δημοτικών χώρων που παραχωρούνται σε συλλόγους κλπ.
 • Πραγματοποίηση απολυμάνσεων προληπτικά σε όλα τα δημοτικά κτίρια και οχήματα αλλά και επαναληπτικά όπου και όποτε χρειάζεται. Δημιουργία και λειτουργία ευέλικτων δημοτικών συνεργείων απολυμάνσεων.
 • Λειτουργία Ειδικής Τηλεφωνικής Γραμμής για θέματα ενημέρωσης των δημοτών σχετικά με τις υπηρεσίες του δήμου και άλλων πληροφοριών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
 • Eνημέρωση και οδηγίες για την σωστή και ασφαλή χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας (γάντια, μάσκες κλπ)
 • Aναστολή αναγκαστικών μέτρων και  μη διακοπή παροχών (πχ νερού) σε συνδημότες μας.
 • Ενίσχυση των κοινωνικών δομών του δήμου και ικανοποίηση όλων των αιτημάτων συσσιτίου.
 • Διανομή κατ’οίκον μέσω των υπηρεσιών του δήμου σε δημότες που χρήζουν βοήθειας συσσιτίου, τροφίμων, φαρμάκων και βοήθειας στο σπίτι.
 • Φιλοξενία τυχόν αστέγων σε δημοτικές κοινωνικές δομές.
 • Εναρμόνιση με τις οδηγίες που δόθηκαν από το Υπουργείο για τη σίτιση των αδέσποτων στα όρια του δήμου μας  (7500 ευρώ η επιχορήγηση για τον δήμο μας)
 • Λειτουργία ειδικών τηλεφωνικών γραμμών για παροχή πληροφοριών σχετικά με τις κοινωνικές δομές και παροχή ψυχολογικής υποστήριξης .

Πέρα όλων  των παραπάνω μέτρων και μετά την δημοσίευση των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, σχετικών με τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης, και λαμβάνοντας υπόψη τη δυσχερή θέση στην οποία βρίσκονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η δημοτική αρχή πρέπει να λάβει και μία δέσμη οικονομικών μέτρων τα οποία θα συντελέσουν στην ανακούφιση των δημοτών και των επιχειρήσεων.

Μέτρα άμβλυνσης των οικονομικών συνεπειών  της πανδημίας του κορωνοϊού είναι :

 • Διακοπή κάθε είδους αναγκαστικού μέτρου είσπραξης χρεών προς το Δήμο καθόλην τη διάρκεια της εφαρμογής των μέτρων αποτροπής διασποράς του COVID-19.Το μέτρο αφορά σε επιχειρήσεις αλλά και φυσικά πρόσωπα.
 • Σε επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού ΑΠΑΛΛΑΓΗ του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α΄ 74), για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής  θα ρυθμίζονται μέσω συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.
 • Σε επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού  και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α΄ 171), ΑΠΑΛΛΑΓΗ από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. . Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής  θα ρυθμίζονται μέσω συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.
 • Αναστολή καταβολής μισθωμάτων που αφορούν την ενοικίαση κυλικείων εντός σχολικών μονάδων από την 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020 σύμφωνα και με την ΠΝΠ της 20/03/2020 ΦΕΚ Α’ 68, άρθρο 37, παρ. 7. Και για όσο διάστημα παραταθούν τα σχετικά αυτής μέτρα.
 • Μείωση κατά 40% στα ενοίκια των δημοτικών επαγγελματικών ακινήτων που μισθώνονται σε επιχειρήσεις που πλήττονται εφαρμογή μειώσεων  όπως ορίζει η ΠΝΠ της 20/03/2020 ΦΕΚ Α’ 68, στο άρθρο 2, παρ. 1 και 2.
 • ΑΠΑΛΛΑΓΗ από παντός είδους τροφεία και δίδακτρα για δραστηριότητες που παρέχονταν από δημοτικές δομές των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί (βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί , προγράμματα μαζικού αθλητισμού) για το χρονικό διάστημα της αναστολής.
 • Παράταση μέχρι 31/08 της αποπληρωμής των οφειλών πού είχαν προθεσμία από 11/03 μέχρι 30/04 προς το Δήμο κατ’ αντιστοιχία των οφειλών προς τις ΔΟΥ μετά την από 11/03/20 Π.Ν.Π. (άρθρο 1&2). Η παράταση θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Α.1053&1054/2020-ΦΕΚ949/Β/21-03-20 Υπουργικές Αποφάσεις.
 • Αναστολή της είσπραξης του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού  σε ομάδες δημοτών για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί (δικαιούχους του επιδόματος των 800 ευρώ και όσους έχουν υποστεί μονομερώς μείωση κατά το ήμισυ του χρόνου εργασίας τους και επομένως και των αποδοχών τους) με πρόβλεψη πιθανής απομείωσης των σχετικών ποσών μετά από εξέταση των ορίων αντοχής του προϋπολογισμού και του χρονικού διαστήματος εφαρμογής των μέτρων.

Πέραν όλων αυτών των μέτρων η δημοτική αρχή πρέπει θα μεριμνήσει πριν από τις εξελίξεις, να πάρει έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα ανάκαμψης της τοπικής οικονομίας, ώστε να επανέλθει άμεσα στην προ κορωνοϊού εποχή η καθημερινότητα του δήμου Ρεθύμνου.

Κάλυψη κόστους προτεινόμενων μέτρων ανακούφισης των δημοτών

Σύμφωνα με το άρθρο 30 και το άρθρο 34 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 13ης Απριλίου 2020 οι δήμοι μπορούν να επιχορηγηθούν έκτακτα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έναντι των δικαιούμενων επιχορηγήσεων τους. Το ποσό αυτών των επιχορηγήσεων θα παρακρατηθεί σε 18-72 ισόποσες δόσεις από τον μήνα Σεπτέμβριο 2020. Επίσης αναστέλλονται για τρείς μήνες οι δόσεις αποπληρωμής των δανείων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) οι οποίες θα αποπληρωθούν σε 11 μήνες άτοκα, για τα δάνεια που έχει χορηγήσει το ΤΠΔ από ίδιους πόρους. Η εξόφληση των τριών (3) δόσεων θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου 2021.         Πρόκειται ουσιαστικά για μέτρα διευκόλυνσης της ταμειακής χρηματοροής προς τους δήμους και όχι οικονομική ενίσχυση σε αυτούς.                                                      Επιπλέον στη συζήτηση που έγινε στο δημοτικό συμβούλιο για τον προϋπολογισμό του  δήμου έτους 2020 η δημοτική μας παράταξη είχε ζητήσει να αξιοποιηθεί το αποθεματικό στα ταμεία του δήμου και να επιστραφεί ένα μέρος του στους δημότες με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας τα ταμειακά διαθέσιμα του δήμου μας στις 29 Φεβρουαρίου 2020 ανέρχονται σε 20 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη ο δήμος μας ,σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία ,να πάψει να λειτουργεί ως πιστωτικό ίδρυμα και να σταθεί δίπλα στους δημότες του.

Βουρβαχάκης Σταύρος                                                                   Οικονομολόγος- Δημοτικός Σύμβουλος Ρεθύμνου                               Επικεφαλής «ΡΕΘΥΜΝΟ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»