Η πρόταση του «ΡΕΘΥΜΝΟ-ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» για τα δημοτικά τέλη έτους 2020 του Δήμου Ρεθύμνου

Κάθε χρόνο μία από τις πιο σημαντικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι και εκείνη στην οποία αποφασίζονται τα δημοτικά τέλη για το επόμενο έτος. Ουσιαστικά το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για τις πολιτικές εκείνες που επιθυμεί να εφαρμοστούν την επόμενη χρονιά. Τα μεγέθη τα οποία παρουσιάζονται και μεταφέρονται στους Δημότες αν και στην πλειοψηφία τους αποτελούνται από αριθμούς, εντούτοις εμπεριέχουν τους τιθέμενους στόχους της Δημοτικής Αρχής και τον τρόπο επίτευξης τους. Το αν αυτοί οι στόχοι είναι φιλόδοξοι ή ρεαλιστικοί πέρα από την πολιτική σκοπιμότητα που εξυπηρετούν, πρέπει να συζητείται εκτενώς απολογιστικά κάθε χρονιά. Έτσι, αξιολογώντας την υλοποίηση και τα αποτελέσματα των προηγούμενων ετών, μπορεί εύκολα κανείς να κρίνει την αλήθεια των σχεδιασμών και των διακηρύξεων της Δημοτικής Αρχής.

Οι συνδημότες μας, που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση   καλούνται να πληρώνουν φόρους και τέλη τόσο στο κράτος όσο και στον Δήμο για την λειτουργία των υπηρεσιών οι οποίες όλο και αποδυναμώνονται και συρρικνώνονται.
Τα δημοτικά τέλη για το έτος 2020 ναι μεν δεν αλλάζουν ουσιαστικά, όμως ήδη βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα και βαρύνουν περισσότερο τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις.

H  Δημοτική μας παράταξη « ΡΕΘΥΜΝΟ-ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ » πιστή στις προγραμματικές της διακηρύξεις ,έχει την δική της πρόταση για τα δημοτικά τέλη .Η πρόταση αυτή ξεκινάει με την αντίληψη ότι οι φόροι και τα τέλη πρέπει να αναζητούνται από τους έχοντες και κατέχοντες και να μειώνονται σ’ όλα τα στρώματα που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση .

Προτείνουμε λοιπόν για το έτος 2020 δύο σημαντικές για τους δημότες μειώσεις :

1)Μείωση του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στο κατώτατο ποσοστό που προβλέπει ο Ν.2130/93 δηλαδή στο 0,25 τοις χιλίοις ανά τετραγωνικό μέτρο από 0,30 τοις χιλίοις που ισχύει σήμερα.

Η μείωση αυτή θα ανακουφίσει τους συνδημότες μας και το κόστος της ανέρχεται περίπου στις 91.000 ευρώ. Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνου, για το 2020 το ύψος των εσόδων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (τρέχοντος έτους) που προϋπολογίζεται ότι θα εισπραχθεί με τον υφιστάμενο συντελεστή 0,30 τοις χιλίοις είναι 545.000 ευρώ. Η μείωση του συντελεστή από 0,30 σε 0,25 τοις χιλίοις θα φέρει έσοδα 454.000 ευρώ ,ήτοι 91.000 ευρώ λιγότερα.

2)Μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών καθαριότητας –φωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων στα άτομα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω, καθώς και  στις λοιπές ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους και τις μονογονεϊκές οικογένειες χωρίς εισοδηματικά κριτήρια .

Την δυνατότητα αυτή την δίνει ο Ν.3463/2006 άρθρο 202 παράγραφος 3 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Ν.4368/2016.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνου μέχρι σήμερα η μείωση 50% των δημοτικών τελών καθαριότητας-φωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων ισχύει μόνο για τα ΑΜΕΑ με αναπηρία 80% και πάνω, ενώ για τα ΑΜΕΑ με αναπηρία από 67% έως 79% η μείωση είναι μόνο 30%.Από αυτές τις δύο κατηγορίες προϋπολογίζεται για το 2020 ότι θα εισπραχθούν  8.364,99 ευρώ. Είναι λοιπόν φανερό ότι αν ισχύσει η ίδια μείωση δηλαδή το 50% και στις δύο κατηγορίες ατόμων ΑΜΕΑ αφενός μεν το κόστος για τον Δήμο μας δεν θα είναι μεγάλο και αφετέρου θα ωφεληθεί ένα τμήμα συνδημοτών μας που χρειάζεται την στήριξη μας.

Όσον αφορά τώρα τις λοιπές ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως τους πολύτεκνους, τρίτεκνους και τις μονογονεϊκές οικογένειες δεν υπάρχει επαρκής πληροφόρηση στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και σύμφωνα με το με αρ,πρωτ 34261/19-11-2019 έγγραφο που μου εστάλη, «η συγκεκριμένη επεξεργασία στοιχείων απαιτεί χρόνο και αποβαίνει σε βάρος της ταχύτητας εξυπηρέτησης των δημοτών» .Μέχρι σήμερα ισχύει μείωση 15% στην πρώτη κατοικία των πολυτέκνων και τριτέκνων με εισοδηματικά κριτήρια και στην Οικονομική Υπηρεσία έχουν υποβληθεί ελάχιστα αιτήματα εκ των οποίων κανένα δεν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η πρόταση της Δημοτικής μας παράταξης «ΡΕΘΥΜΝΟ-ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» είναι ξεκάθαρη. Η μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας –φωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων να είναι 50% τόσο σε όλα τα άτομα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω, όσο και  στις λοιπές ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους και τις μονογονεϊκές οικογένειες χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Τίθεται το εύλογο ερώτημα  μπορούν να υλοποιηθούν οι προτάσεις μας ?

Η απάντηση είναι ναι, οι προτάσεις μας είναι ρεαλιστικές, υλοποιήσιμες και μπορούν άμεσα να ψηφιστούν και να εφαρμοστούν το 2020.

Τρία επιχειρήματα συνηγορούν στην δυνατότητα υλοποίησης τους.

Ειδικότερα τώρα:

1)Στον τομέα των ανταποδοτικών τελών, στα χρήματα δηλαδή που πληρώνουν οι δημότες, μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, για υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, υπάρχει υστέρηση των δαπανών σε σχέση με τα έσοδα.

Στο Δήμο Ρεθύμνου τα τρία τελευταία χρόνια (2017-2018-2019) η εκτέλεση των προϋπολογισμών στα τέλη καθαριότητας, φωτισμού και στον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων ενώ στα έσοδα  ανέρχεται στο 85% ,στις δαπάνες δεν ξεπερνά σε υλοποίηση το 54%.

Ειδικότερα την τελευταία τριετία (2017-2018-2019) προϋπολογίστηκαν στα έσοδα από τέλη καθαριότητας, φωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων 23.884.381,92 ευρώ και εισπράχθηκαν τελικά 20.310.027,95 ευρώ. Η σχέση των εισπραχθέντων εσόδων προς τα προϋπολογισθέντα (0,85) απεικονίζει την ταμειακή ρευστότητα του Δήμου και άρα την αποτελεσματικότητα της είσπραξης.

Από την άλλη πλευρά στις δαπάνες που αφορούν τις υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το ίδιο χρονικό διάστημα προϋπολογίστηκαν 33.257.178,39 ευρώ και πληρώθηκαν τελικά 17.912.342,84 ευρώ. Η σχέση εδώ των πληρωθέντων εξόδων προς τα προϋπολογισθέντα έξοδα είναι 0,54 ,δηλαδή με απλά λόγια από τα όσα αναφέρονται ότι θα υλοποιηθούν εξ ορισμού στην καλύτερη των περιπτώσεων να γίνουν τα μισά.

Επομένως οι εισπράξεις από τις καταβολές των δημοτών φτάνουν ετησίως περίπου τα 6.770.000 ευρώ ., ενώ οι πληρωμές των δαπανών κάθε χρόνο φτάνουν τα 5.970.000 ευρώ.

Προκύπτει λοιπόν ετησίως ένα πλεόνασμα της τάξης των 800.000 ευρώ. Κάτι αντίστοιχο αναμένεται και για την φετινή χρονιά.

2)Από τις αρχές του 2020 ,σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών, οι δήμοι θα καθορίζουν τα δημοτικά τέλη με βάση τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα κάθε ακινήτου που δηλώνονται στο Ε9.

Αυτό κατέστη δυνατό χάρη στην διασταύρωση των τετραγωνικών μέτρων που δηλώνονται στο Ε9 με τα τετραγωνικά μέτρα που δηλώνονται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, κάτι που επιτυγχάνεται μέσα από την συνεργασία των Υπουργείων Ψηφιακής Πολιτικής και Εσωτερικών με την ΑΑΔΕ.

Έτσι με την ακριβή καταγραφή όλων των τετραγωνικών μέτρων των επιφανειών των ακινήτων θα  αυξηθούν σημαντικά τα ανταποδοτικά έσοδα.

3)Τα τελευταία χρόνια, με τις νομοθετικές ρυθμίσεις για τακτοποιήσεις των αυθαιρέτων έχουν δηλωθεί μεγάλες επιφάνειες οι οποίες πρέπει να ενταχθούν στα δημοτικά τέλη των προσεχών ετών (και μόνο σε αυτά). Συνάγεται δηλαδή ότι υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω μείωσης των προτεινόμενων τελών.

Η συζήτηση για τα δημοτικά τέλη σε καμία περίπτωση δεν είναι και δεν πρέπει να είναι μόνο οικονομική. Οι άξονες οι οποίοι πρέπει να προωθούνται μέσα από την υλοποίηση των έργων, πρέπει να είναι η βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους τομείς καθαριότητας και δημοτικού φωτισμού. Είναι κοινός τόπος ότι και στους δύο αυτούς τομείς πρέπει να γίνουν πάρα πολλά ακόμα.

Δυστυχώς η πρόταση της Δημοτικής αρχής αναφέρεται μόνο σε οικονομικά στοιχεία, είναι άτολμη, δεν εξετάζει το σύνολο των νέων δεδομένων και των δυνατοτήτων που υπάρχουν. Επίσης δε φαίνεται ο σχεδιασμός μέτρων, ώστε να προχωρήσει σε ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών, αλλά και στον εμπλουτισμό και εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού.

Βουρβαχάκης Σταύρος

Οικονομολόγος- Δημοτικός Σύμβουλος Ρεθύμνου

Επικεφαλής «ΡΕΘΥΜΝΟ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»